Wczytuję dane...
Sklep Anika for Beauty-zasady wspólpracy

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO-REGULAMINDEFINICJE

 1. Sklep – sklep internetowy-usługowe szycie na zlecenie. znajdujący się pod adresem www.anikafor.pl

 2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania ze Sklepu, będący integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

 3. Umowa – umowa sprzedaży, oraz zlecenia usługi szycia zawarta miedzy Kupującym a Sprzedającym, której integralna częścia jest Regulamin.

 4. Strony – Obie strony Umowy, Zlecający (kupujący) i Wykonawca (Sprzedawca)

 5.  Wykonawca- podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Sklepu:  Anika z siedzibą: 04-666  Warszawa, ul. Dzielnicowa 55, NIP: 9521676638 , wpisany do ewidencji działalności gospodarczej Warszawa.

 6. Zlecający  – Osoba, dokonująca zakupów/zlecająca usługę za pośrednictwem Sklepu: osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy.

 7. Produkty – produkty oferowane w Sklepie wykonywane na zamówienie Zlecającego  po otrzymaniu zlecenia ze sklepu.POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

  1. Umowa zawierana jest w języku polskim.

  2. Kupującym może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Kupującym może być zarówno przedsiębiorca, dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej jak i konsument.

  3. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

  4. Ewentualne niezgodności postanowień Regulaminu z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 2

Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się: telefonicznie – numer 22 815 33 96, mailem – biuro@anikafor.pl.

Korespondencję tradycyjną, prosimy  nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego: 04-666 Warszawa ul. Dzielnicowa 56

PROCEDURA ZAKUPU

§ 3

Sprzedający prowadzi poprzez Sklep sprzedaż Wyrobów Sprzedawane Produkty wraz z opisem i ceną prezentowane są na stronach Sklepu. Wszystkie produkty są wykonywane przez nas

po otrzymaniu zamówienia więc proszę traktować transakcję jako zlecenie wykonania usługi.

§4

 1. Kupujący składa zamówienie, poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu i przesłanie go do Sklepu. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.

 2. Kupujący wskazuje Produkty, które chce zamówić. Kupujący podaje następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Produktów. Dodatkowo Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury .

 3. Każde zamówienie zostaje potwierdzone najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego złożeniu. Potwierdzenie oznacza, że zamówienie zostało otrzymane i zaakceptowane przez Sprzedającego.

 4. Potwierdzenie zawiera szczegółowe informacje o zamówieniu, w tym o Sprzedającym, Produktach, cenie i terminie realizacji. W celu zawarcia umowy, Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu, w szczególności zaś kliknąć w link podany w e-mailu.

 5. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. poprzedzającym zawiera informacje o treści Umowy, jest dołączane w formie pisemnej do przesyłki z Produktami.

 6. Treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek.

 7. W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, o których mowa w ust. 2, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe.

 8. Zbiór danych naszych kontrahentów zgłoszony jest go GIODO ( Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) i używany jest tylko do realizacji zamówienia. Nie przekazujemy danych naszych klientów żadnej innej firmie. Klient ma także prawo usunąć dane z bazy sklepu, przeniesienia je w inne miejsce, przejrzeć historia przetwarzania swoich danych, a nawet bycia zapomnianym, czyli usunięcia całkowicie jego danych oraz podlega przepisom Rodo.

§5

Termin realizacji zamówienia (czyli szycie) wynosi od 3 do 24 dni. Haftowanie wyrobów może wydłużyć termin realizacji o tydzień.

Kupujący może wybrać  jedną z poniższych form płatności:

 1. za pobraniem – Kupujący należność za Produkty i przesyłkę uiszcza przy odbiorze paczki na poczcie lub doręczycielowi.

 2. Przelewem – Kupujący przedpłaca na konto Sprzedającego

  Nasze konto bankowe podane jest zawsze na potwierdzeniu zamówienia, które otrzymacie Państwo mailem

       3.     Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury lub rachunku bez podpisu Sprzedającego.

DOSTAWA

§6

 1. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest za pośrednictwem Pocztex 48 lub firmy kurierskiej

OCHRONA KONSUMENTA

§7

 1. Zgodnie z ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)) Kupujący, będący konsumentem może zrezygnować z Produktów kupionych w Sklepie bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni . Nie dotyczy wyrobów szytych na zamówienie klienta lub zdobionych własnymi wzorami graficznymi ( haftowanie) oraz umów pomiędzy przedsiębiorcami. Transakcje zawarte pomiędzy przedsiębiorcami podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego.

 1. Zwracane Produkty prosimy odesłać  na adres sklepu: Anika, ul. Dzielnicowa 56 , 04-666 Warszawa , Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zakupionych Produktów  wraz z kosztem dostawy do klienta. .

 2.   Koszt odesłania Produktów ponosi Kupujący.

 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy , chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy), chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 4. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.

 5. Po 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą będą mogli skorzystać z prawa zwrotu towaru zakupionego na odległość, na takich samych prawach, jak obecnie osoby fizyczne. Prawo zwrotu będzie przysługiwało przedsiębiorcy tylko wtedy, kiedy umowa, którą zawarł ze sprzedawcą nie miała charakteru zawodowego. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy zakupu towaru w sklepie stacjonarnym (takiego prawa nie mają również konsumenci)

REKLAMACJE

§8

Zalecamy w pierwszej kolejności skontaktować się z nami mailowo załączając zdjęcia. Reklamacje dotyczące Produktów prosimy składać pisemnie na adres Sprzedającego. W piśmie zawierającym reklamację prosimy podać, dane osoby reklamującej, oraz opisać przyczyny reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej), lub w formie e-maila.

termin rozpatrzenia reklamacji. Jeśli przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą składając reklamację z tytułu rękojmi żąda naprawy, wymiany lub obniżenia ceny towaru, to sprzedawca — po zmianie prawa — będzie już zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§9

 1. Sprzedający jest administratorem ( Inspektor Ochrony Danych Osobowych) danych osobowych uzyskanych od Kupującego w procedurze zakupu Produktów tylko w celu realizacji transakcji.

 2. Zbiór danych naszych kontrahentów zgłoszony jest do GIODO ( Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) oraz dostosowany jest do:


 3. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe wykorzystane  są  wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem RODO.

 4. W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.

 5. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego.INNE POSTANOWIENIA/POSTANOWIENIA KOŃCOWE§10

Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.§11

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09. 2012r.

 2. Poprawki związane z obowiązkiem RODO wprowadzone 01.05.2018 r.
ANIKA FOR BEAUTY & SPA
INFORMACJA O NAS
Witamy w naszym sklepie internetowym: Anika for Beauty. Nasza firma jest producentem tekstylii kosmetycznych: prześcieradeł i pokrowców kosmetycznych, tunik, szlafroków itp. Większość wyrobów oferowanych w naszym sklepie szyjemy na zamówienie co może trwać od 7 do 30 dni. Zapraszamy do współpracy z profesjonalnie i legalnie działająca firmą. ANIKA 04-666 WARSZAWA UL. DZIELNICOWA 56 NIP 552 166 66 38 REGON 012883468 ORAZ DANE KONTAKTOWE: TEL. 48 22 815 33 96 ( pon.-piątek od 10-17) E-MAIL: biuro@anikafor.pl